NPS

КЛИЕНТ И ЦЕЛ
Глобална компания за електронно фактуриране възлага изследване на потребителската удовлетвореност, фокусирано върху готовността на респондентите да препоръчат компанията на приятел или познат.

МЕТОД
Client X осъществи серия от компютърно-асистирани телефонни интервюта (CATI) сред представителна извадка от клиенти, които наскоро са използвали системата за фактуриране. NPS изследването обхвана дейността на компанията на 3 континента. 

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ
Проектът се превърна в проследяващо изследване, което помага на ръководството да идентифицира силните и слабите страни в обслужването, предоставяно от компанията, и да максимизира възвращаемостта на инвестициите.