Прецизни, надеждни, регулярни, измерими…

Провеждаме изследвания на нагласи и употреба, потребителска удовлетвореност и пазарно сегментиране. Количествените данни се събират чрез представителна извадка или специално подбран панел от настоящи и потенциални клиенти. Може да изберете еднократно проучване или програма от периодични изследвания (ежемесечни, тримесечни, полугодишни и годишни).

Старши изследовател от нашия екип е сертифициран Net Promoter сътрудник. Ще ви помогнем да реализирате програма Net Promoter Score™ за вашия бизнес или да осъществите изследване тип Net Promoter Score™ за нивото на клиентска удовлетвореност.Ползите от количествените изследвания

 • Предоставят надеждни, измерими количествени данни
 • Подлагат ключови хипотези на проверка
 • Получават точни и обективни резултати
 • Позволяват мащабиране на резултатите към различни по състав и размер извадки
 • Имат висока степен на надеждност


Репутация

 • Разпознаваемост на марката
 • Нагласи и употреба (Attitude & Usage)

Таргетиране

 • Пазарна сегментация
 • Позициониране
 • Пазарен анализ

Продажби

 • Тестване на концепции
 • Ценови изследвания
 • Рекламни изследвания

Задържане на клиенти

 • Клиентска удовлетвореност и лоялност
 • KPI анализ
 • NPS

Нагласи и употреба (Usage & Attitude)

Ценен инструмент, който позволява прецизно измерване на пазарната сила на даден продукт и потенциалът му сред целевата група. Проучванията се фокусират върху честотата на покупка и употреба на продукта, потребителските нагласи по отношение на силни и слаби страни, предпочитани и желани характеристики. Този тип изследвания традиционно се използват за продукти, но са приложими и за услуги.

Предимства

 • Дава отговор на въпросите Кой, Какво, Кога, Къде и Как за дадена продуктова категория или пазар
 • Измерва лоялността към марката и какво я мотивира (key driver анализ)
 • Изяснява как поведението и употребата варират за различни марки
 • Разкрива защо клиентите купуват дадени марки (и какво е общото между тях)
 • Идентифицира разминаването между нуждите и предлагането (възможности)
 • Позволява анализ на представянето на марката спрямо конкуренцията
 • Проучва възможностите чрез задълбочен анализ на лайфстайл, предпочитани медии и източници на информация, нагласи
 • Подготвя почвата за изследване на клиентската сегментация

Подходът на Client Х

Client X осъществява U&A изследвания, за да сондира и анализира клиентските нагласи и потребителско поведение спрямо конкретни марки, категории и пазари.

В началото на подобни проучвания се опитваме да идентифицираме набор от ключови променливи, изходни хипотези и въпроси, свързани с опита и мненията на клиентите за конкретен продукт или услуга.

Едно добре подготвено и професионално реализирано U&A изследване може да разкрие важни подробности за клиентите и пазара и да предложи нови възможности да спечелите предимство пред конкуренцията.

Кои са потребителите (демографски профил)
Колко голям е пазарът, какъв е потенциалът му
Поведение, мнение, лайфстайл, предпочитани медии
Какво използват (марка, продукт)
История и модел на потребление
Марката с най-висок пазарен дял
Марката с най-висок потенциал за устойчивост и растеж
Поводи за покупка и употреба, избор и необходимост
Кои поводи генерират най-високи обеми
Къде настъпват поводите за употреба? Влияние на мястото върху нуждите и желанията
Продуктово разнообразие, избор и поведение
Значението на марката. Кои са основните двигатели на пазара? Как да влияем на растежа?

Net Promoter Score™

NPS е индикатор за потребителска удовлетвореност, който разделя клиентите според готовността им да препоръчат вашата компания и продукти или услуги. Този инструмент ви позволява да се фокусирате върху практиките и процесите, които биха ви помогнали да увеличите доволните клиенти, готови да ви препоръчат на приятели и познати (promoters), и сведете до минимум разочарованите (detractors).

Преимущества

 • Просто е. За NPS изследванията обикновено са достатъчни два-три въпроса. Те не се занимават със сложни казуси или взаимовръзки. NPS може да бъде приложен към продуктова линия или отделен продукт, конкретен магазин или офис, дори отделни служители.
 • Лесно е. Изследването може да бъде проведено по телефон, имейл или онлайн. Използва се каналът, чрез който бихте достигнали до най-много респонденти и може да даде най-уместна информация за конкретното изследване. Отговорите се събират и обработват в кратък срок, а резултатите са на разположение на клиента почти веднага.
 • Дава бързи резултати. Мнението на клиентите стига до поръчителя почти веднага след получаване на отговорите. Помага на преките ръководители и висшия мениджмънт да реагират бързо и вземат информирани решения.
 • Все повече споделен опит. Хиляди компании от най-различни сектори използват NPS, включително лидери на пазара като Apple и Philips.
 • Лесно се адаптира. Това е метод с “отворен код”. Няма скъпи, ексклузивни доставчици или сложен статистически механизъм. NPS е лесно приложим в почти всяка бизнес сфера.

Подходът на Client X

Client X работи съвместно с клиентите при създаването на въпросниците, които съдържат въпроса „Бихте ли препоръчали...?“, наред с други ключови твърдения, свързани с конкретното изследване.

NPS анализът разкрива какво мотивира склонните да препоръчат вашите продукти или услуги, и какво формира отрицателното мнение на останалите. Идентифицирането на тези стимули ви позволява да управлявате ресурсите си така, че да увеличите своя NPS.

Client X подлага на задълбчен анализ получената информация по предварително зададени социално-демографски признаци, демонстрирайки ползите от по-висок NPS.

Харесват продукта / обслужването
Увеличават покупките си
Лоялни клиенти са
Препоръчват ви на колеги/приятели
Доволни, но не са във възторг
Не са лоялни
Могат лесно да бъдат спечелени от конкуренцията
Недоволни от отношението, което получават
Ограничават покупките си
Преминават при конкуренцията
Предупреждават другите да стоят далеч от вас