Потребителско поведение. Решения за покупка. Репутация и лоялност.

Качествените методи позволяват прецизен анализ на клиентското поведение и мотивация, решенията за покупка и лоялност към марката. Методът предлага задълбочен поглед върху начина, по който клиентите възприемат продуктите/услугите на компанията, и формират своите нагласи.

Има различни начини за събиране на качествени данни, в зависимост от целите на клиента и предмета на изследване. Получените от качествени проучвания резултати са по-скоро описателни, отколкото прогнозни. Фокус-групите и дълбочинните интервюта, в комбинация с включено наблюдение, могат да идентифицират какво определя удовлетвореността на клиентите от качество на продукта, обслужването и отношението на служителите.

Предимства на качествените изследвания

Дават информация за клиентски нагласи, предпочитания, лоялност и сила на марката, както и потребителско поведение и търсене.

Поставят респондентите в игрови ситуации, за да предизвикват спонтанни реакции и коментари.

Постигат синергия между респондентите, насърчават ги взаимно да допълват коментарите и възприятията си.

Позволяват задълбочен поглед върху начина, по който клиентите използват продуктите на компанията и формират нагласите си.

Разкриват факторите, които влияят на удовлетворението на клиентите от качеството на продукта, обслужването и отношението на служителите.

Наблюдават и интерпретират невербалната комуникация (език на тялото, тон на гласа) на респондентите, което добавя стойност към анализа.

Изучават реакциите на респондентите към всеки от елементите на маркетинговия микс, позволяващи прецизиране на бранд стратегията в детайли.


Подходът на Client X

Client X модерира фокус групи, провежда дълбочинни интервюта и включено наблюдение. Подхождаме индивидуално към всеки проект и търсим иновативни методи, за да увеличим максимално ползата за клиента. Качествените проучвания дават най-добри резултати в комбинация с количествени изследвания. Качествените изследвания са фината настройка на първоначалните продуктови концепции, докато количествените методи определят доколко са приложими, помагат да формулирате основните послания и най-вече измерват потенциала на печелившата идея за продукт/услуга.

  • Фокус-група – дискусия между група от хора със сходни или общи интереси и характеристики, модерирана от специалист, който извлича информация по конкретен въпрос или казус.
  • Дълбочинно интервю – качествен метод за анализ, представляващ откровен разговор между респондент и интервюер, чиято цел е да извлече специфична информация.
  • Директно наблюдение/Включено наблюдение – систематично описание на събития, поведение и взаимодействия в дадена общност или група от индивиди.